Regulamin

REGULAMIN  OGÓLNY
ZESPOŁU BASENÓW OTWARTYCH PSW
PAŃSTWOWEJ  SZKOŁY  WYŻSZEJ  IM.  PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA

 1. Regulamin Ogólny Zespołu Basenów Otwartych PSW, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW, w którego skład wchodzą: Punkt Obsługi Klienta, przebieralnia, pomieszczenia natrysków wraz z sanitariatami, niecki basenów zewnętrznych, zjeżdżalnia, zewnętrzny teren rekreacyjny.
 2. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień oraz stosowania się do jego zapisów.
 3. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p. pożarowych.
 4. Zespół Basenów Otwartych PSW jest monitorowany w sposób ciągły.
 5. Oddzielne Regulaminy obejmują zasady korzystania ze zjeżdżalni, szatni oraz rekreacyjnego terenu zewnętrznego („Regulaminy stanowiskowe”). Korzystający z ww. obiektów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminami stanowiskowymi oraz przestrzegania ich zapisów, co nie wyłącza jednak stosowania przez nich zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Zespół Basenów Otwartych PSW czynny jest sezonowo w wyznaczonych dniach i godzinach, o których informacje na bieżąco są udostępniane w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej PSW: http://plywalnia.pswbp.pl/.
 7. Z Zespołu Basenów Otwartych PSW mogą korzystać:
  a) Grupy zorganizowane (szkolne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia itp.) według ustalonego wcześniej harmonogramu rezerwacji.
  b) Użytkownicy indywidualni – w terminach nie objętych rezerwacją, zgodnie z harmonogramami dostępności basenów oraz bieżącym obłożeniem strefy rekreacji.
 8. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW zobowiązani są do bezzwłocznego podporządkowania się nakazom ratowników oraz komunikatom przez nich ogłaszanym. Ratownik może, w nagłych wypadkach, wyznaczyć osobę do pomocy – przyniesienia sprzętu ratowniczego i apteczki oraz uruchomienia alarmu ostrzegawczego.
 9. Pełniący dyżur ratownicy określają ilość osób przebywających na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 10. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW, którzy naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używający wulgaryzmów, stwarzający zagrożenie dla innych korzystających z Zespołu Basenów Otwartych PSW będą z niego usuwani, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
 11. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z zapoznaniem się i akceptacją zapisów obowiązujących Regulaminów.
 12. Kierownictwo Uczelni PSW zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych obszarów z użytkowania.
 13. Ciągły dźwięk alarmu ostrzegawczego nakazuje bezzwłoczne opuszczenie niecek z wodą i zjeżdżalni.
 14. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW są zobowiązani zmienić obuwie na basenowe antypoślizgowe.
 15. Osoby dorosłe przebierające się w szatni w towarzystwie dzieci mają obowiązek korzystania z przebieralni.
 16. PSW nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży rzeczy pozostawionych w przebieralni w przypadku niezamknięcia szafki ubraniowej albo w przypadku pozostawienia rzeczy w miejscu dostępnym dla innych korzystających z Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 17. Przed skorzystaniem z usług w Zespołu Basenów Otwartych PSW, należy bezwzględnie skorzystać z prysznica przy przebieralni i dokładnie umyć ciało środkiem myjącym. Korzystającym, którzy tego nie uczynią ratownik jest zobowiązany zwrócić uwagę, a w szczególnych przypadkach zabronić korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 18. Na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW obowiązuje bezwzględny zakaz:
  a) Samodzielnego korzystania przez dzieci z małej niecki basenowej.
  b) Palenia papierosów i e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych.
  c) Wnoszenia broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
  d) Wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz podobnie działających środków.
  e) Wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
  f) Wprowadzania psów i innych zwierząt.
  g) Przebywania i korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW poza godzinami otwarcia.
  h) Zaśmiecania i zakłócania porządku.
  i) Użytkowania sprzętu rekreacyjnego typu materac w nieckach basenowych i innego niż zgodnego z przeznaczeniem.
 19. Na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w szczególności handlowej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Kierownictwa Uczelni PSW. Wyjątek stanowi prowadzenie zewnętrznej indywidualnej lekcji pływania po uzyskaniu stosownej zgody Kierownictwa Uczelni.
 20. Jeżeli obsługa Zespołu Basenów Otwartych PSW uzyska informację na temat prowadzenia przez Korzystających zajęć nauki pływania bez zgody Kierownictwa Uczelni PSW, obsługa Zespołu Basenów Otwartych PSW może usunąć Korzystającego z Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 21. Za grupy zorganizowane użytkujące Zespół Basenów Otwartych PSW pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy, prowadzący zajęcia, nauczyciele), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków i innych szkód osobowych.
 22. W przypadku korzystania z powierzchni i pomieszczeń Zespołu Basenów Otwartych PSW odpowiedzialność za utrzymanie czystości ponosi osoba, której te powierzchnie udostępniono. Wszystkie śmieci, odpadki itp. powstałe w wyniku eksploatacji udostępnionych powierzchni i pomieszczeń winny być umieszczane w miejscach w do tego celu wyznaczonych.
 23. Każde naruszenie postanowień Regulaminu przez osoby, którym udostępniono powierzchnie i pomieszczenia Zespołu Basenów Otwartych PSW może skutkować nałożeniem kar finansowych, szczegółowo opisanych w umowach najmu.
 24. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu. Monitoring obiektu prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 25. PSW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz ustalania dodatkowych regulacji, zasad i postanowień, które uzna za niezbędne do funkcjonowania i eksploatacji Zespołu Basenów Otwartych PSW. Zmiany te zostaną podane do wiadomości wszystkim użytkownikom obiektu.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przed wejściem do wody należy zdjąć biżuterię. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na terenie obiektu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 2. Przy korzystaniu z Zespołu Basenów Otwartych PSW korzystających obowiązuje strój kąpielowy i obuwie basenowe antypoślizgowe. Osoby z długimi włosami zobowiązane są spiąć je do góry.
 3. Dzieci w wieku do lat 3 obowiązkowo, przy korzystaniu z Zespołu Basenów Otwartych PSW, powinny być ubrane w specjalne pieluchy do kąpieli.
 4. Korzystanie przez dzieci z małej niecki basenowej tylko w obecności dorosłego opiekuna.
 5. Sprzęt pływacki przeznaczony do dyspozycji wszystkich Korzystających należy odłożyć na miejsce po skończonym pobycie. W przypadku zniszczenia sprzętu Korzystający ponosi koszty naprawy lub wymiany sprzętu.
 6. Każda osoba chcąca uprawiać nurkowanie lub inne formy rekreacji ruchowej związanej z pływaniem pod wodą, jest zobowiązana zgłosić swój zamiar dyżurującym ratownikom.
 7. Przy korzystaniu z Zespołu Basenów Otwartych PSW, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów obowiązujących regulaminów, oznakowań oraz stosować się do poleceń pracowników obiektu i dyżurujących ratowników.
 8. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające w nieckach basenowych ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek wyjść z w/w niecek. W takim przypadku osoby opuszczające w/w niecki basenowe nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.
 9. Na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW zabrania się:
  a) Biegania
  b) Skakania do wody – z obrzeża basenów, poza miejscami do tego wyznaczonymi i specjalnie oznakowanymi.
  c) Wpychania i wrzucania do wody innych korzystających, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
  d) Nurkowania i wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zezwolenia i nadzoru ratownika.
  e) Manipulowania przy urządzeniach napowietrzających znajdujących się w nieckach basenowych.
  f) Wszczynania fałszywych alarmów.
  g) Pozostawiania obuwia basenowego w ciągach komunikacyjnych.
  h) Wnoszenia na teren Zespołu Basenów Otwartych PSW własnych pokarmów i napojów w opakowaniach szklanych.
  i) Sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
  k) Pozostawiania sprzętu pływackiego bez nadzoru, szczególnie w ciągach komunikacyjnych.
  I) Wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników oraz inne urządzenia nie udostępnione przez ratowników lub pracowników Zespołu Basenów Otwartych PSW.
  m) Używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.
  n) Wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów nie służących zwyczajowo do używania w wodzie lub jej zanieczyszczenia w jakikolwiek sposób.
  o) Korzystania w wodzie ze sprzętu elektronicznego, szczególnie z telefonów komórkowych.
  p) Używania zabawek dmuchanych z wyłączeniem używania rękawków oraz kółek posiadających znak zgodności CE z normą EN 13138-1:2008, pod warunkiem jednoczesnej stałej asekuracji dorosłego opiekuna.
  q) Załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie.
  r) Niszczenia wyposażenia i urządzeń Zespołu Basenów Otwartych PSW.
  s) Używania mydła i innych środków chemicznych w basenach, zjeżdżalni.
  t) Wchodzenia do wody podczas nieobecności ratownika.
  u) Siadania na linach torowych.
 10. Zabrania się korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej lub gdy stan higieny korzystającego odbiega od ogólnie przyjętych standardów.
 11. Osoby w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży winny korzystać z Zespołu Basenów Otwartych PSW stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością oraz na własne ryzyko.
 12. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 13. Osoby niepełnosprawne, z udokumentowaną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, powinny przebywać na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW wraz z opiekunem.
 14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub pracownikowi Zespołu Basenów Otwartych PSW.

 

GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół 15 osób kąpiących się, uczących się pływać, trenujących pływanie lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej osoby posiadającej stosowne uprawnienia, zwanego dalej „Opiekunem grupy”.
 2. Grupy korzystające z zajęć zorganizowanych (np. nauk pływania, aqua fitness) upoważnione są do wejścia do przebieralni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Grupa mająca rezerwację toru nie może korzystać z usług Zespołu Basenów Otwartych PSW poza zarezerwowanym torem.
 4. Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności:
  a) Dokonanie wcześniejszego zgłoszenia wejścia grupy pod nr tel. 833446930 Punkcie Obsługi Klienta.
  b) Zapoznanie korzystających z Regulaminem Ogólnym Zespołu Basenów Otwartych i Regulaminami stanowiskowymi oraz zobowiązanie korzystających do ich przestrzegania.
  c) Dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego strojów kąpielowych korzystających.
  d) Zgłoszenie ratownikowi gotowości grupy do wejścia do wody w celu przeszkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW – w przypadku pobytu rekreacyjnego.
  e) Przekazanie instruktorowi grupy gotowej do rozpoczęcia zajęć – w przypadku nauk pływania.
  f) Sprawdzenie stanu liczbowego swojej grupy przed i po zajęciach/pobycie.
  g) Przebranie się Opiekuna w strój kąpielowy i podczas pobytu grupy na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW przebywanie w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich korzystających i sam był przez nich widziany – w przypadku pobytu rekreacyjnego.
  h) Stała kontrola zachowania się korzystających w czasie całego pobytu.
  i) Przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od korzystających złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego.
 5. Do obowiązków korzystającego w ramach pobytu grupy zorganizowanej należy w szczególności:
  a) Założenie czystego obuwia basenowego antypoślizgowego.
  b) Przebranie się zgodnie z Regulaminem w czysty strój kąpielowy.
  c) Dokładne umycie ciała pod natryskami.
  d) Bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, instruktorów prowadzących zajęcia i Opiekuna grupy.
  e) Przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych korzystających z Kompleksu Basenów lub mogących spowodować wypadek.
  f) Przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych korzystających oraz podejmowania fałszywych alarmów.
  g) Przestrzeganie zakazu opuszczania terenu Kompleksu Basenów Krytej Pływalni bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia lub Opiekuna grupy.
  h) Przestrzegania zakazu skoków do wody i nurkowania bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub Opiekuna grupy.
  i) Sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy wszystkich sytuacji mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych.
  j) Zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć lub pobytu.
 6. Opiekunowi grupy zorganizowanej nie wolno stosować wobec podopiecznych przymusu korzystania z atrakcji Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 7. Na jednego Opiekuna grupy zorganizowanej nie może przypadać więcej niż:
  a) 15 pełnoletnich korzystających.
  b) 15 niepełnoletnich korzystających.
  c) 10 korzystających w wieku przedszkolnym.
  d) Uprzednio ustalona i zaakceptowana przez Kierownictwo PSW ilość osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia.
 8. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć.
 9. Po zakończeniu zajęć/pobytu należy bezzwłocznie opuścić Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 10. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce, w czasie przebywania grupy, na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW ratownikowi.
 11. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez korzystających podczas przebywania na terenie Zespołu Basenów Otwartych PSW.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Uprawnionymi do korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW są osoby, które dokonały opłaty za korzystanie, w oparciu o Cennik Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 2. Zgodnie z obowiązującym Cennikiem Zespołu Basenów Otwartych PSW opłata, o której mowa powyżej, pobierana jest z góry.
 3. Jeśli osoba niepełnosprawna wymaga obecności opiekuna, opiekun takiej osoby ma prawo do bezpłatnego wstępu do Zespołu Basenów Otwartych PSW. Prawo do bezpłatnego wstępu przysługuje po okazaniu, przy zakupie biletu, dokumentu stwierdzającego status oraz tożsamość osoby niepełnosprawnej, której towarzyszy opiekun.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia elementów wyposażenia, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych im do użytkowania.
 2. Zanieczyszczenie niecki basenowej z winy Korzystającego, powoduje nałożenie na niego sankcji finansowych na jego odpowiedzialność w wysokości szkody spowodowanej konkretnym zdarzeniem.
 3. PSW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w Zespole Basenów Otwartych PSW przez korzystających, w tym nie odpowiada za ich kradzież, bez względu na to, czy z tytułu korzystania z Zespołu Basenów Otwartych PSW poniesione zostały opłaty czy korzystanie takie odbywało się nieodpłatnie.
 4. PSW nie odpowiada za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie skargi i wnioski mogą być składane w Punkcie Obsługi Klienta Zespołu Basenów Otwartych PSW.
 6. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem z Zespołu Basenów Otwartych PSW.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).
 2. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Zarządca obiektu oświadcza, że materiały foto i video wykonane na terenie obiektu będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych obiektu, a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku w powyższym zakresie.
 3. Korzystający z Zespołu Basenów Otwartych PSW wyraża zgodę na wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług pływalni, bezpieczeństwa lub zachowania się niezgodnego z Regulaminem.